نقش وقف در توسعه تمدن اسلامی

 

سـنت حسـنه وقـف يـک سـنت ديـر پاي جهان اسـت بـدان معنـي که مسـئله وقـف و امـور خيريه اختصـاص به ديـن، آييـن، کشـور و جامعـه خـاص نـدارد. البته مسـأله وقـف در دين اسلام و بيـن مسـلمانان تکامـل يافته تر، هدفمندتـر مـورد توجـه قرار گرفته اسـت.  وقـف از جملـه موضوعاتـي اسـت کـه به رغم ظرفيت وسـيع آن در شـمول مباحـث کاربردي اقتصـادي، علمي، پژوهشـي و اجتماعـي، کمتـر مورد تحقيق پژوهشـگران قرار گرفته اسـت و جـز اندکي در بعد فقهـي، در ديگر ابعاد آن، تحقيقـات جامـع علمي صورت نگرفته اسـت.

مـا در مقطعـي از تاريـخ خـود بـه سـر مـي بريـم که بازنگـري و بازآمـوزي از ميراث گذشـته خود را بيـش از هر زمـان ديگـر الزم داريـم. موضوع توسـعه در جوامع اسلامي اگر براسـاس الگوهايي باشـد که صرفاً براسـاس تقليد و نمونـه بـرداري از جوامع غيراسلامي اتخاذ شـده اسـت، هرگز به سـرانجامي خوش نائل نخواهد آمـد. تاريخ يک صـد و اندي سـال گذشـته نشـان مي دهـد که ما در اتخـاذ روش ها بـراي جبران عقـب ماندگي خود دچار اشـتباه بـوده ايـم. ايـن طـرح هـاي اتخـاذ شـده در برنامه هاي توسـعه کشـورهاي اسلامي چـه نتايجـي را در بر داشـته اسـت؟ آيـا در فرهنـگ و ميراث اسلامي مـا الگوهاي مناسـبي جهت ارائه وجـود دارد؟ بنيـان فکـري ايـن توسـعه را کـدام فرهنـگ بايـد سـاخته باشـد؟ راههـاي اسـتفاده از موقوفـات در بازار سـرمايه چيسـت؟ آيـا ميتـوان ارزش يك شـيء (نه عيـن آن را) وقف كـرد؟ چه عواملي باعث ميشـود كه مردم مسـلمان در زمـان حـال از فرهنگ و سـنت حسـنه وقف اسـتقبال ننمايند؟ يکـي از آمـوزش هـاي باقـي مانده از ميراث گذشـته که هنوز در بين جوامع اسلامي رايج مي باشـد، موضوع وقف اسـت. ايـن كتـاب در طـي هشـت فصل جداي از پاسـخ به سـئواالتي كه برخـي از آنها در ابتداي متن اشـاره شـد به بيان مطالب مفيدي پيرامون واژه وقف، انواع وقف، پيشـينه وقف )در اسلام و سـاير اديان، ايران باسـتان و كشـورهاي غيـر اسلامي و ...(، نقش وقف در توسـعه ديني، مذهبـي و اقتصادي، خدماتي، فرهنگـي و .... نيز ميپردازد.

 

از ديگـر ويژگي هـاي ايـن كتـاب خلاصـه انتهاي هر فصل اسـت كـه در صورتي كـه خواننده به هـر علتي نتواند كتـاب را كامـل مطالعـه كنـد و يـا اينكـه مطالعـه آن پراكنده باشـد ميتواند بـا مراجعه بـه اين خلاصه هـا تا حدود زيـادي پيـام كلي كتاب را بدسـت آورد.

درباره کتابخانه

کتابخانه دکتر شریعتی شهرستان نیشابور در سال 1338 تاسیس گردید. این کتابخانه دارای بخش های گوناگونی همچون بخش کودک ، کمک درسی ، دیداری شنیداری و نابینایان می باشد.

معرفی کتاب

تماس با ما

  • homeکتابخانه دکتر شریعتی
  • phone 42224263 (7.30 الی 18:30) 
  • mail admin (at) shariatilib.ir
  • map خراسان رضوی، نیشابور ، خیابان شهید جعفری ، روبه روی شورای حل اختلاف

آمار بازدیدکنندگان

امروز: 14

دیروز: 17

این هفته : 31

این ماه : 360

همه : 5910

Kubik-Rubik Joomla! Extensions