برای خوب زندگی کردن

آندره موروا يكي از نویسـندگان و مورخان بزرگ فرانسویسـت. آثار موروا حس انساندوسـتی، دانايي و هوشـیاری فـراوان او را آشـكار ميسـازد. مـوروا در سـال 1939 بـه عضویت آکادمی فرانسـه انتخـاب شـد و در آن زمان يكي از شـخصيتهاي درجـه اول ادبيات اين كشـور به شـمار ميرفت. ايـن كتـاب از جملـه كتابهـاي روانشناسـانه مؤثر در توسـعه ادراك و فهم عمومي در مسـائل زندگاني به شـمار ميآيـد. از ايـن­رو بـه زعـم نويسـنده راهنمـاي روش زندگانـي و يا هنر خـوب زندگي كردن اسـت. مؤلـف در خلق اثـر از سـخنان بسـياري از بـزرگان تاريخ اسـتفاده كرده اسـت و كتاب مشـحون اسـت از اين نقل قولهـا. هنر فكر كـردن بـه نظر نويسـنده بزرگترين قدرت و بهترين وسـيله بدسـت آوردن سـعادت اسـت. به نظر مـوروا كار بهترين وسـيله اعمـال قـدرت و معر ف درجه توانايي و قدرت شـخصي اسـت. هيـچ هنر و صنعتي براي يـك فرمانده ارتش و يـا يـك وزيـر، ارزش تقـوي و برتـري نفسـاني را نـدارد. آندره مـوروا در ايـن كتاب هيچـگاه دنبـال تعليم اصول رايـج ترقـي امـروزي يعنـي خدعـه، تزويـر و ريا نرفته اسـت و همانند فيلسـوف، همهجا اصول درسـتي و راسـتي و نيكنفسـي را تعليم داده اسـت. ايـن كتـاب داراي پنـج بخـش اسـت. در هريك از بخشهـاي آن به مـواردي همچون هنر نيكانديشـيدن، هنر دوسـت داشـتن، هنر كاركردن، هنر فرماندهي كردن، هنر پيرشـدن اشـاره شـده اسـت. در بخشـي از اين نوشـتار آمده اسـت». هنـر خـوب فکـر کـردن عبـارت از آن اسـت کـه مـا از مـدل و نمونـۀ کوچـک داخلـی دنیـای وجـود خـود، بر اسـاس دنیـای بـزرگ و واقعـی تصویر صریحی که شایسـته وجود ماسـت، سـاخته باشـیم. قوه هـوش و ادراک در زندگـی، تمـام موضوعـات را بـه تصرف خـود درمیآورد و دنیایـی جدید را برای هر انسـانی به وجود میآورد. شیوه  اندیشـیدن به موضوعات، دوسـت داشـتن دیگری، کار و شـغل و رهبری در زندگی هر شـخص تاثیر بسـیاری دارد. در زندگـی، عبـور از مرحله جوانـی بـه پیری به حدی کند و آهسـته انجام میشـود که خود شـخص ایـن تغییرات را احسـاس نمیکنـد. درد حقیقـی پیـری در ضعف جسـمانی نیسـت، بلکه القیـدی روحی باعث احسـاس پیری در زندگـی فـرد میشـود. محبـت، تحسـین و سـتایش در زندگـی، بـه سـن و سـال احتیاج ندارد و شـخص با داشـتن روحیـه و تفکـر مثبـت در دوران پیـری، میتوانـد به خوبی زندگـی کند

 

برای مطالعه این کتاب می توانید به کتابخانه های عمومی شهرستان مراجعه نمائید.

درباره کتابخانه

کتابخانه دکتر شریعتی شهرستان نیشابور در سال 1338 تاسیس گردید. این کتابخانه دارای بخش های گوناگونی همچون بخش کودک ، کمک درسی ، دیداری شنیداری و نابینایان می باشد.

معرفی کتاب

 

سه شهید (گفت و گویی صریح با همسران سه شهید شاخص انقلاب)

نویسنده: حمید داوود آبادی

ناشر: مؤسسه شهید حاج احمد کاظمی

تعداد صفحه: ۲۴۰

پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر ایجاد تحولات گسترده در ایران، موجب تغییرات اساسی در بسیاری از کشورهای جهان شد. این انقلاب مردمی عظیم، معادلات از پیش‌نوشته‌شده مستکبران را به نفع مستضعفان تغییر داد و موج بلند دریای مواجش، هیمنه جعلی استکبار جهانی را در هم شکست.

«سه شهید» خاطراتی بکر و کمترشنیده‌شده از سه فرزند برومند ایران سربلند را به‌زیبایی و با قلمی شیوا و متنی منسجم برای ما روایت می‌کند. این کتاب مستند تاریخی، آن‌قدر دل‌نشین و صمیمی به رشته تحریر در آمده، که بعید به نظر می‌رسد مخاطب پس از خواندن زندگی نخستین شهید گران‌قدر از این «سه‌ شهید» ِ والامقام (شهید طیب حاج رضایی) بی‌آنکه ماجرای زندگی دوشهید عزیز دیگر (سید علی اندرزگو و محمدعلی رجایی) را تا آخرین کلمات بخواند، کتاب را بر زمین بگذارد.

بیان حقایق ناب و کمتر در دسترسِ تاریخی و معرّفی جامع شخصیت‌های ناشناخته و اثرگذار در پاورقی‌های موثق و پی‌درپی این اثر، وجه تمایز «سه شهید» از کتاب‌های مشابه به شمار می‌رود.

مصاحبه با افراد حقیقی (نزدیکان و خانواده سه شهید بزرگوار) شاخص اطمینان‌بخشی است که علاوه بر ارزش‌بخشی به صحت گفتار نویسنده، ما را با سبک زندگی آن بزرگواران از نزدیک و به دور از کلیشه‌های تکراری مرسوم آشنا می‌سازد؛ همچنین مطالعه این کتاب ما را با  قدم‌های استوار طیب، عَیّارِ با ایمانِ دهه ۳۰ و ۴۰ خیابان‌های تهران، دست‌فروشیِ مسئولانه نوجوانی بی‌ادعا و بزرگ (که بعدها رئیس جمهور ایران اسلامی شد) و ‌لحظه‌های اضطراب‌انگیز تعقیب و گریز چریک قهرمان انقلابی، مأنوس و همراه می‌کند.

برای مطالعه این کتاب ارزشمند و آگاهی از ابعاد گوناگونِ زندگی سه شهیدی که هریک در برهه‌های مختلف، نقشی بسیار مهم و اثرگذار در به ثمر رسیدن نهال انقلاب اسلامی ایفا کرده‌اند به کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور مراجعه کنید.

تماس با ما

  • homeکتابخانه دکتر شریعتی
  • phone 42224263 (7.30 الی 18:30) 
  • mail admin (at) shariatilib.ir
  • map خراسان رضوی، نیشابور ، خیابان شهید جعفری ، روبه روی شورای حل اختلاف

آمار بازدیدکنندگان

امروز: 6

دیروز: 7

این هفته : 58

این ماه : 166

همه : 4043