کشف افسون ریاضیات

در دنیای امروز که بیشتر افراد به دنبال به‌کارگیری معلومات خود در کار، زندگی و فعالیت‌های روزمره هستند این سوال دغدغه بسیاری از دانشجویان شده است که از یک‌سو باید دروس ریاضی را بگذرانند و از سوی دیگر مطالعه و یادگیری ریاضیات را کاری دشوار و عبث می‌یابند

خانـم تئونـي پاپـاس نويسـندهي يوناني الاصـل در دانشـگاه هاي بركلي و اسـتنفورد در رشـته ي رياضيات تحصيل كـرده و اينـك مدرس رياضيات اسـت. او مي‌كوشـد تـرس از رياضيات را از ذهن هـا بزدايد و در ايـن راه آثار جذابي تأليف كرده اسـت. كتـاب حاضر يكي از آنهاسـت.

 ایـن کتـاب نـه تنها کتابی جذاب برای ریاضی دوسـتان به حسـاب می آید بلکـه بدلیل نشـان دادن جلوه هایی زیبا از ریاضیـات بـه خواننـده، میتوانـد کتابی جالب برای افرادی باشـد که ریاضیات را دوسـت ندارند. افسـون ریاضیات در جهـان اندیشـه بـه کاوش برمیخیـزد، اثـر جادویی ریاضیـات را بر زندگی ما کشـف میکند و به مـا در جایی در کشـف ریاضیات یاری میرسـاند که انتظار آن را نداریم. متأسـفانه سیسـتم آموزشـی خشـک مدارس اغلب باعث میشـود تـا دانشآمـوز از ابتـدا ریاضی را درسـی مشـکل تلقـی کرده و شـاید برای همیشـه از آن رویگردان باشـد.

اما چنین کسـی اگر برخوردی دوسـتانه با ریاضیات داشـته باشـد شـاید نظرش نسـبت به این حیطـه از علم کاملاً متفـاوت شـود. ایـن کتـاب دریچه ای اسـت بـرای نـگاه دوبـاره به ریاضـی و کاربـرد آن در زندگـی آدمـي. از اين رو کمتـر کتابـی بـا ایـن دامنه، این زیبایـی و چنین هوشـمندانه در حيطه كاربرد رياضيـات در زندگي روبرو میشـویم.

کتابهـای پاپـاس همیشـه دربـر دارنـده ی اطلاعاتی جذاب و ارزشـمند، نـه تنها بـرای دانش آموزان، دانشـجویان و افـراد غیر  متخصـص، بلکه برای پژوهشـگران کارکشـته ايـن عرصه نیز بوده اسـت. پاپاس هم ریاضیدان اسـت هم شـاعر. با منطق خشـک رياضي و روشـنبینی سرشـار از خّلقیت شـعر مسـائلی را انتخاب میکند که تخیل و حـس شـگفتی خواننـده را در پهنهی گسـترده و بـاور نکردنی جهان ریاضیـات برمی انگیزد.

 مطالبـي كـه در ايـن كتـاب آمـده اسـت عبارتنـد از: رياضيـات در زندگـي روزمـره، جهـان جادويـي رياضيـات،رياضيـات و هنـر، جـادوي اعـداد، جـادوي رياضيـات در طبيعت، تردسـتيهاي رياضـي در گذشـته، رياضيات نغمه خـود را مينـوازد، انقلاب كامپيوتـر، رياضيـات و رازهـاي زندگي، رياضيـات و معماري، سـرگرمي و بـازي و غيره.

 بـرای کشـف افسـون ریاضیـات نیازی نیسـت مسـاله حل کنیـم یا ریاضیدان باشـیم. ایـن کتاب مجموعـه ای از اندیشه هاسـت، اندیشـههایی کـه درونمایـه ی اصلـی آنها ریاضیات اسـت. افسـون ریاضیـات به کنـدوکاو در جهان اندیشـه ها میپـردازد، نقـش جادويـی ریاضیـات در زندگـی ما را نشـان ميدهد و کمـک میکند تا ریاضیـات را در جاهایـی کشـف کنید که کمتـر انتظـارش را دارید.

یکی از نقاط برجسته کتاب، طرح پرسش‌های تامل برانگیز و در عین حال ساده است که در زندگی روزمره شاهد آن هستیم ولی کمتر به آن توجه می‌کنیم. به‌طور مثال در بخشی از این اثر به این پرسش پاسخ داده شده است که چرا درهای فاضلاب دایره‌ای است؟! از دیگر نقاط برجسته کتاب، استفاده متعدد از تصاویری است که علاوه بر روشن کردن بسیاری از مفاهیم طرح شده در کتاب بر جذابیت آن نیز افزوده است

 

عباسعلی کتیرایی، مترجم کتاب نیز به‌خوبی از پس ترجمه کتاب برآمده و با توضیحاتی که در پاورقی آورده، فهم مطالب را آسان‌تر و محتوای کتاب را غنی‌تر کرده است گرچه در ترجمه اسامی افراد از رویه متداول پیروی نکرده و مدتی طول می‌کشد تا خواننده با دانسته‌های پیشین خود ارتباط برقرار کند. همچنین بهتر بود در پاورقی یا انتهای کتاب به معادل مصطلح مفاهیم ریاضی که در متن کتاب با واژه‌های جدید فارسی مصوب فرهنگستان جایگزین شده است اشاره می‌کرد
چاپ سوم کتاب «افسون ریاضیات؛ کشف جذابیت‌های ریاضیات» با شمارگان یک‌هزار و 100 نسخه در 332 صفحه و به بهای 12 هزار تومان از سوی انتشارات مازیار منتشر شده است.

 

برای مطالعه این کتاب می توانید به کتابخانه دکتر شریعتی نیشابور مراجه نمائید. 

درباره کتابخانه

کتابخانه دکتر شریعتی شهرستان نیشابور در سال 1338 تاسیس گردید. این کتابخانه دارای بخش های گوناگونی همچون بخش کودک ، کمک درسی ، دیداری شنیداری و نابینایان می باشد.

معرفی کتاب

تماس با ما

  • homeکتابخانه دکتر شریعتی
  • phone 42224263 (7.30 الی 18:30) 
  • mail admin (at) shariatilib.ir
  • map خراسان رضوی، نیشابور ، خیابان شهید جعفری ، روبه روی شورای حل اختلاف

آمار بازدیدکنندگان

امروز: 14

دیروز: 17

این هفته : 31

این ماه : 360

همه : 5910

Kubik-Rubik Joomla! Extensions