معرفی کتاب گلیم و گلیم مانندهای ایران

بي ترديـد قالـي و گليـم، هنـر و صنعـت قـرون متمـادي كشـور ايـران بـوده اسـت. اصليتريـن و نخسـتين هنـر سـنتي ايـران اسلامي و كاربـردي تريـن هنر جهـان كه همـواره در مقامـي رفيع قـرار دارد. گليـم، فـرش يـا زيرانـدازي اسـت كه با درگيـري تاروپود و بـا بهره گيري از نخ پشـمي، پنبـه اي، ابريشـمي يـا كنفـي بافتـه ميشـود و بـه عنـوان كفپـوش يـا تزيين مـورد اسـتفاده قرار ميگيـرد. در ايـن كتـاب نخسـت معاني و مفهوم گليم مورد بررسـي قـرار گرفته و سـپس مروري بـر پيشـينه زيراندازهـاي سـنتي از پيدايـش نخسـتين گليم بافته هـا تـا قالـي و سـير تحـول گليم داشـته اسـت. در بخشـي ديگـر دربـاره مواد اوليـه مصرفي و تاريخچه ي آنها و شـيوه هاي بدسـت آوردن مـواد اوليـه، ابـزار و وسـايل كار همچـون ابـزار بافندگـي، دسـتگاه هاي بافت گليم اشـاره شـده است.

 در فصـل پنجـم از ايـن كتـاب اطالعـات خوبـي در معرفـي كلـي گليـم و گليم مانندهـا و انواع آنهـا هماننـد زيلـو، جاجيـم، پلاس، گبـه و غيـره اشـاره شـده اسـت. در فصـل ششـم و هفتم به بررسـي انـواع گليم هـاي مناطـق مختلف ايران همانند كردسـتان، شاهسـون، بختياري، قشـقايي، انـواع روشهـا و فنـون بافت هاي منطقـه اي گليم و گليم مانندها اشـاره شـده و در نهايت در فصل هشـتم از عوامـل ايجـاد نقـوش گليـم، معنـا و مفهـوم نمادهـا و نگارها در گليـم و گليـم مانندها سـخن به ميـان آمده اسـت.

 

 ايـن كتـاب بصـورت مصـور هـر يـك از انـواع گره هـا، تفـاوت بافتهـاي گليم هـا و اشـكال نگاره هـاي گوناگـون را ترسـيم نمـوده تـا خواننـده ذهنيتـي بهتـر نسـبت به نوشـتار پيـدا کند. در نهايـت در بخـش ضميمه هـاي كتـاب بـه مـواردي همچـون راه هاي تشـخيص مرغوبيـت گليم، ابعـاد گليـم، نقش هـاي گليم، اسـتانداردهاي گليم و غيـره، تصاويري از گليم هـاي مناطق مختلف ايـران ارائه شـده اسـت.

درباره کتابخانه

کتابخانه دکتر شریعتی شهرستان نیشابور در سال 1338 تاسیس گردید. این کتابخانه دارای بخش های گوناگونی همچون بخش کودک ، کمک درسی ، دیداری شنیداری و نابینایان می باشد.

معرفی کتاب

 

سه شهید (گفت و گویی صریح با همسران سه شهید شاخص انقلاب)

نویسنده: حمید داوود آبادی

ناشر: مؤسسه شهید حاج احمد کاظمی

تعداد صفحه: ۲۴۰

پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر ایجاد تحولات گسترده در ایران، موجب تغییرات اساسی در بسیاری از کشورهای جهان شد. این انقلاب مردمی عظیم، معادلات از پیش‌نوشته‌شده مستکبران را به نفع مستضعفان تغییر داد و موج بلند دریای مواجش، هیمنه جعلی استکبار جهانی را در هم شکست.

«سه شهید» خاطراتی بکر و کمترشنیده‌شده از سه فرزند برومند ایران سربلند را به‌زیبایی و با قلمی شیوا و متنی منسجم برای ما روایت می‌کند. این کتاب مستند تاریخی، آن‌قدر دل‌نشین و صمیمی به رشته تحریر در آمده، که بعید به نظر می‌رسد مخاطب پس از خواندن زندگی نخستین شهید گران‌قدر از این «سه‌ شهید» ِ والامقام (شهید طیب حاج رضایی) بی‌آنکه ماجرای زندگی دوشهید عزیز دیگر (سید علی اندرزگو و محمدعلی رجایی) را تا آخرین کلمات بخواند، کتاب را بر زمین بگذارد.

بیان حقایق ناب و کمتر در دسترسِ تاریخی و معرّفی جامع شخصیت‌های ناشناخته و اثرگذار در پاورقی‌های موثق و پی‌درپی این اثر، وجه تمایز «سه شهید» از کتاب‌های مشابه به شمار می‌رود.

مصاحبه با افراد حقیقی (نزدیکان و خانواده سه شهید بزرگوار) شاخص اطمینان‌بخشی است که علاوه بر ارزش‌بخشی به صحت گفتار نویسنده، ما را با سبک زندگی آن بزرگواران از نزدیک و به دور از کلیشه‌های تکراری مرسوم آشنا می‌سازد؛ همچنین مطالعه این کتاب ما را با  قدم‌های استوار طیب، عَیّارِ با ایمانِ دهه ۳۰ و ۴۰ خیابان‌های تهران، دست‌فروشیِ مسئولانه نوجوانی بی‌ادعا و بزرگ (که بعدها رئیس جمهور ایران اسلامی شد) و ‌لحظه‌های اضطراب‌انگیز تعقیب و گریز چریک قهرمان انقلابی، مأنوس و همراه می‌کند.

برای مطالعه این کتاب ارزشمند و آگاهی از ابعاد گوناگونِ زندگی سه شهیدی که هریک در برهه‌های مختلف، نقشی بسیار مهم و اثرگذار در به ثمر رسیدن نهال انقلاب اسلامی ایفا کرده‌اند به کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور مراجعه کنید.

تماس با ما

  • homeکتابخانه دکتر شریعتی
  • phone 42224263 (7.30 الی 18:30) 
  • mail admin (at) shariatilib.ir
  • map خراسان رضوی، نیشابور ، خیابان شهید جعفری ، روبه روی شورای حل اختلاف

آمار بازدیدکنندگان

امروز: 0

دیروز: 10

این هفته : 10

این ماه : 131

همه : 4229