معرفی کتاب گلیم و گلیم مانندهای ایران

بي ترديـد قالـي و گليـم، هنـر و صنعـت قـرون متمـادي كشـور ايـران بـوده اسـت. اصليتريـن و نخسـتين هنـر سـنتي ايـران اسلامي و كاربـردي تريـن هنر جهـان كه همـواره در مقامـي رفيع قـرار دارد. گليـم، فـرش يـا زيرانـدازي اسـت كه با درگيـري تاروپود و بـا بهره گيري از نخ پشـمي، پنبـه اي، ابريشـمي يـا كنفـي بافتـه ميشـود و بـه عنـوان كفپـوش يـا تزيين مـورد اسـتفاده قرار ميگيـرد. در ايـن كتـاب نخسـت معاني و مفهوم گليم مورد بررسـي قـرار گرفته و سـپس مروري بـر پيشـينه زيراندازهـاي سـنتي از پيدايـش نخسـتين گليم بافته هـا تـا قالـي و سـير تحـول گليم داشـته اسـت. در بخشـي ديگـر دربـاره مواد اوليـه مصرفي و تاريخچه ي آنها و شـيوه هاي بدسـت آوردن مـواد اوليـه، ابـزار و وسـايل كار همچـون ابـزار بافندگـي، دسـتگاه هاي بافت گليم اشـاره شـده است.

 در فصـل پنجـم از ايـن كتـاب اطالعـات خوبـي در معرفـي كلـي گليـم و گليم مانندهـا و انواع آنهـا هماننـد زيلـو، جاجيـم، پلاس، گبـه و غيـره اشـاره شـده اسـت. در فصـل ششـم و هفتم به بررسـي انـواع گليم هـاي مناطـق مختلف ايران همانند كردسـتان، شاهسـون، بختياري، قشـقايي، انـواع روشهـا و فنـون بافت هاي منطقـه اي گليم و گليم مانندها اشـاره شـده و در نهايت در فصل هشـتم از عوامـل ايجـاد نقـوش گليـم، معنـا و مفهـوم نمادهـا و نگارها در گليـم و گليـم مانندها سـخن به ميـان آمده اسـت.

 

 ايـن كتـاب بصـورت مصـور هـر يـك از انـواع گره هـا، تفـاوت بافتهـاي گليم هـا و اشـكال نگاره هـاي گوناگـون را ترسـيم نمـوده تـا خواننـده ذهنيتـي بهتـر نسـبت به نوشـتار پيـدا کند. در نهايـت در بخـش ضميمه هـاي كتـاب بـه مـواردي همچـون راه هاي تشـخيص مرغوبيـت گليم، ابعـاد گليـم، نقش هـاي گليم، اسـتانداردهاي گليم و غيـره، تصاويري از گليم هـاي مناطق مختلف ايـران ارائه شـده اسـت.

درباره کتابخانه

کتابخانه دکتر شریعتی شهرستان نیشابور در سال 1338 تاسیس گردید. این کتابخانه دارای بخش های گوناگونی همچون بخش کودک ، کمک درسی ، دیداری شنیداری و نابینایان می باشد.

معرفی کتاب

تماس با ما

  • homeکتابخانه دکتر شریعتی
  • phone 42224263 (7.30 الی 18:30) 
  • mail admin (at) shariatilib.ir
  • map خراسان رضوی، نیشابور ، خیابان شهید جعفری ، روبه روی شورای حل اختلاف

آمار بازدیدکنندگان

امروز: 5

دیروز: 7

این هفته : 12

این ماه : 206

همه : 5398

Kubik-Rubik Joomla! Extensions