معرفی کتاب چیستان مقبول دیروز مغفول فردا

کتاب «چیستان مقبول دیروز، مغفول امروز» نوشته سید علیرضا هاشمی از سوی انتشارات سروش منتشر شد.

 در روزگار قديـم راديـو و تلويزيـون و كامپيوتـر و موبايـل و وسـائلي از ايـن دسـت اوقـات فراغـتمـردم را پـر نمي‌كـرد. زندگي هـا سـادهتر بـود. شـبها بـه داسـتان و قصه ميگذشـت که  عموماً بزرگترهـاي خانـواده و فاميـل بارهـا و بارهـا تعريـف مي‌كردنـد. گرمـي نفـس و صداقـت درونبزرگترهـا باعـث ميشـد حرف هـاي بعضاً تكـراري به دل دور و نزديك بنشـيند. ريش سـفيدها ودنيا ديده هـا بـراي اينكـه متكلم وحده نباشـند و مخاطبين خودشـان را در گپ وگفت شـريك كنندگاهـي لا به لای  حكايت هـا چيسـتان و معمـا طـرح مي‌كردند. چيسـتان، همـان طور كـه در كتاب»چيسـتان؛ مقبول ديروز، مغفول امروز« به آن اشـاره شـده اسـت، از دو كلمه سـاده ي چيست وآن تشـكيل شـده اسـت. يعني نشـانه هائي از چيزي كه در ذهن داشـتند را مطرح مي‌كردند و بقيهحـدس ميزدنـد كـه آن چيـز چيسـت. بـا ايـن كار جمع هـا گرمتـر و خودماني ميشـد. بد نيسـتگاهـي بـه جاي سـر زدن بـه برنامه هـاي تلويزيـون و شـبكه هاي اجتماعـي در خانواده چيسـتانيتعريـف كنيـم و تاثيـر آن را ببينيـم. ميدانيـد آن چيسـت كـه در دنياسـت و دنيـا هم دراوسـت؟ جـواب آن را در كتـاب »چيسـتان؛ مقبول ديـروز، مغفول امـروز« ميتوانيـد بيابيد.

درباره کتابخانه

کتابخانه دکتر شریعتی شهرستان نیشابور در سال 1338 تاسیس گردید. این کتابخانه دارای بخش های گوناگونی همچون بخش کودک ، کمک درسی ، دیداری شنیداری و نابینایان می باشد.

معرفی کتاب

تماس با ما

  • homeکتابخانه دکتر شریعتی
  • phone 42224263 (7.30 الی 18:30) 
  • mail admin (at) shariatilib.ir
  • map خراسان رضوی، نیشابور ، خیابان شهید جعفری ، روبه روی شورای حل اختلاف

آمار بازدیدکنندگان

امروز: 5

دیروز: 7

این هفته : 12

این ماه : 206

همه : 5398

Kubik-Rubik Joomla! Extensions