معرفی کتاب

پیشنهاد مطالعه در ماه مبارک رمضان

 آداب روزه داری، احوال روزه داران
برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری
ناشر: موسسه انقلاب اسلامی

آداب روزه داری، احوال روزه داران
برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری
ناشر: موسسه انقلاب اسلامی

کتاب «آداب روزه‌داری احوال روزه‌داران» در تابستان ۱۳۹۱ چاپ گردیده است. کتاب حاضر گزیده‌ای از مجموعه‌ی توصیه‌‌ها، نصایح، تحلیل‌ها و مواعظی است که درماه‌های رمضان در طول ۲۲ سال گذشته ـ از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۰ ـ در بیانات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مدّظلّه‌العالی در ۴۲۲ صفحه توسط انتشارات انقلاب اسلامی گردآوری و تدوین شده است.
در مقدمه این کتاب آمده است:  «در انتخاب مطالب این کتاب دو ویژگی مورد توجّه قرار گرفته است: نخست؛ موضوع بیانات ماه مبارک رمضان، معارف دینی مربوط به روزه‌داری، آداب دعا، تکالیف مؤمنان در این ماه از نظر فردی، اجتماعی و سیاسی و نظایر آن باشد. دوم؛ صرفاً در محدوده‌ی زمانی از حلول ماه مبارک رمضان تا پایان روز عید سعید فطر هر سال بیان شده باشد.»

تدوین‌کننده کتاب در بخش دیگری از مقدمه نوشته‌ است: از مطالعه مطالب این کتاب و توجه به تاریخ و مخاطبان هر مطلب نکات مهمی از سیره‌ی رفتاری معظّمٌ‌له در ماه مبارک رمضان به دست می‌آید از جمله:

۱. توجّه به برپایی مجالس تلاوت قرآن کریم
۲. محور قرار گرفتن مباحث مربوط به خودسازی ایمانی و اخلاقی
۳. میزبانی اقشار مختلف همچون اساتید، دانشجویان و... و به سخنان و نظرات آنان گوش فرادادن و با آن‌ها به گفتگو نشستن
۴. حضور در جمع روزه‌داران نمازگزار ماه رمضان و اقامه‌ی نماز جمعه به امامت معظّمٌ‌له
۵. توجّه دادن به اهمیّت شب‌های قدر و ایّام شهادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السّلام
۶. تبیین وضع جهان اسلام تأکید بر راهپیمایی هرچه عظیم‌تر روز جهانی قدس

نقش وقف در توسعه تمدن اسلامی

 

سـنت حسـنه وقـف يـک سـنت ديـر پاي جهان اسـت بـدان معنـي که مسـئله وقـف و امـور خيريه اختصـاص به ديـن، آييـن، کشـور و جامعـه خـاص نـدارد. البته مسـأله وقـف در دين اسلام و بيـن مسـلمانان تکامـل يافته تر، هدفمندتـر مـورد توجـه قرار گرفته اسـت.  وقـف از جملـه موضوعاتـي اسـت کـه به رغم ظرفيت وسـيع آن در شـمول مباحـث کاربردي اقتصـادي، علمي، پژوهشـي و اجتماعـي، کمتـر مورد تحقيق پژوهشـگران قرار گرفته اسـت و جـز اندکي در بعد فقهـي، در ديگر ابعاد آن، تحقيقـات جامـع علمي صورت نگرفته اسـت.

مـا در مقطعـي از تاريـخ خـود بـه سـر مـي بريـم که بازنگـري و بازآمـوزي از ميراث گذشـته خود را بيـش از هر زمـان ديگـر الزم داريـم. موضوع توسـعه در جوامع اسلامي اگر براسـاس الگوهايي باشـد که صرفاً براسـاس تقليد و نمونـه بـرداري از جوامع غيراسلامي اتخاذ شـده اسـت، هرگز به سـرانجامي خوش نائل نخواهد آمـد. تاريخ يک صـد و اندي سـال گذشـته نشـان مي دهـد که ما در اتخـاذ روش ها بـراي جبران عقـب ماندگي خود دچار اشـتباه بـوده ايـم. ايـن طـرح هـاي اتخـاذ شـده در برنامه هاي توسـعه کشـورهاي اسلامي چـه نتايجـي را در بر داشـته اسـت؟ آيـا در فرهنـگ و ميراث اسلامي مـا الگوهاي مناسـبي جهت ارائه وجـود دارد؟ بنيـان فکـري ايـن توسـعه را کـدام فرهنـگ بايـد سـاخته باشـد؟ راههـاي اسـتفاده از موقوفـات در بازار سـرمايه چيسـت؟ آيـا ميتـوان ارزش يك شـيء (نه عيـن آن را) وقف كـرد؟ چه عواملي باعث ميشـود كه مردم مسـلمان در زمـان حـال از فرهنگ و سـنت حسـنه وقف اسـتقبال ننمايند؟ يکـي از آمـوزش هـاي باقـي مانده از ميراث گذشـته که هنوز در بين جوامع اسلامي رايج مي باشـد، موضوع وقف اسـت. ايـن كتـاب در طـي هشـت فصل جداي از پاسـخ به سـئواالتي كه برخـي از آنها در ابتداي متن اشـاره شـد به بيان مطالب مفيدي پيرامون واژه وقف، انواع وقف، پيشـينه وقف )در اسلام و سـاير اديان، ايران باسـتان و كشـورهاي غيـر اسلامي و ...(، نقش وقف در توسـعه ديني، مذهبـي و اقتصادي، خدماتي، فرهنگـي و .... نيز ميپردازد.

 

از ديگـر ويژگي هـاي ايـن كتـاب خلاصـه انتهاي هر فصل اسـت كـه در صورتي كـه خواننده به هـر علتي نتواند كتـاب را كامـل مطالعـه كنـد و يـا اينكـه مطالعـه آن پراكنده باشـد ميتواند بـا مراجعه بـه اين خلاصه هـا تا حدود زيـادي پيـام كلي كتاب را بدسـت آورد.

برای خوب زندگی کردن

آندره موروا يكي از نویسـندگان و مورخان بزرگ فرانسویسـت. آثار موروا حس انساندوسـتی، دانايي و هوشـیاری فـراوان او را آشـكار ميسـازد. مـوروا در سـال 1939 بـه عضویت آکادمی فرانسـه انتخـاب شـد و در آن زمان يكي از شـخصيتهاي درجـه اول ادبيات اين كشـور به شـمار ميرفت. ايـن كتـاب از جملـه كتابهـاي روانشناسـانه مؤثر در توسـعه ادراك و فهم عمومي در مسـائل زندگاني به شـمار ميآيـد. از ايـن­رو بـه زعـم نويسـنده راهنمـاي روش زندگانـي و يا هنر خـوب زندگي كردن اسـت. مؤلـف در خلق اثـر از سـخنان بسـياري از بـزرگان تاريخ اسـتفاده كرده اسـت و كتاب مشـحون اسـت از اين نقل قولهـا. هنر فكر كـردن بـه نظر نويسـنده بزرگترين قدرت و بهترين وسـيله بدسـت آوردن سـعادت اسـت. به نظر مـوروا كار بهترين وسـيله اعمـال قـدرت و معر ف درجه توانايي و قدرت شـخصي اسـت. هيـچ هنر و صنعتي براي يـك فرمانده ارتش و يـا يـك وزيـر، ارزش تقـوي و برتـري نفسـاني را نـدارد. آندره مـوروا در ايـن كتاب هيچـگاه دنبـال تعليم اصول رايـج ترقـي امـروزي يعنـي خدعـه، تزويـر و ريا نرفته اسـت و همانند فيلسـوف، همهجا اصول درسـتي و راسـتي و نيكنفسـي را تعليم داده اسـت. ايـن كتـاب داراي پنـج بخـش اسـت. در هريك از بخشهـاي آن به مـواردي همچون هنر نيكانديشـيدن، هنر دوسـت داشـتن، هنر كاركردن، هنر فرماندهي كردن، هنر پيرشـدن اشـاره شـده اسـت. در بخشـي از اين نوشـتار آمده اسـت». هنـر خـوب فکـر کـردن عبـارت از آن اسـت کـه مـا از مـدل و نمونـۀ کوچـک داخلـی دنیـای وجـود خـود، بر اسـاس دنیـای بـزرگ و واقعـی تصویر صریحی که شایسـته وجود ماسـت، سـاخته باشـیم. قوه هـوش و ادراک در زندگـی، تمـام موضوعـات را بـه تصرف خـود درمیآورد و دنیایـی جدید را برای هر انسـانی به وجود میآورد. شیوه  اندیشـیدن به موضوعات، دوسـت داشـتن دیگری، کار و شـغل و رهبری در زندگی هر شـخص تاثیر بسـیاری دارد. در زندگـی، عبـور از مرحله جوانـی بـه پیری به حدی کند و آهسـته انجام میشـود که خود شـخص ایـن تغییرات را احسـاس نمیکنـد. درد حقیقـی پیـری در ضعف جسـمانی نیسـت، بلکه القیـدی روحی باعث احسـاس پیری در زندگـی فـرد میشـود. محبـت، تحسـین و سـتایش در زندگـی، بـه سـن و سـال احتیاج ندارد و شـخص با داشـتن روحیـه و تفکـر مثبـت در دوران پیـری، میتوانـد به خوبی زندگـی کند

 

برای مطالعه این کتاب می توانید به کتابخانه های عمومی شهرستان مراجعه نمائید.

کشف افسون ریاضیات

در دنیای امروز که بیشتر افراد به دنبال به‌کارگیری معلومات خود در کار، زندگی و فعالیت‌های روزمره هستند این سوال دغدغه بسیاری از دانشجویان شده است که از یک‌سو باید دروس ریاضی را بگذرانند و از سوی دیگر مطالعه و یادگیری ریاضیات را کاری دشوار و عبث می‌یابند

خانـم تئونـي پاپـاس نويسـندهي يوناني الاصـل در دانشـگاه هاي بركلي و اسـتنفورد در رشـته ي رياضيات تحصيل كـرده و اينـك مدرس رياضيات اسـت. او مي‌كوشـد تـرس از رياضيات را از ذهن هـا بزدايد و در ايـن راه آثار جذابي تأليف كرده اسـت. كتـاب حاضر يكي از آنهاسـت.

 ایـن کتـاب نـه تنها کتابی جذاب برای ریاضی دوسـتان به حسـاب می آید بلکـه بدلیل نشـان دادن جلوه هایی زیبا از ریاضیـات بـه خواننـده، میتوانـد کتابی جالب برای افرادی باشـد که ریاضیات را دوسـت ندارند. افسـون ریاضیات در جهـان اندیشـه بـه کاوش برمیخیـزد، اثـر جادویی ریاضیـات را بر زندگی ما کشـف میکند و به مـا در جایی در کشـف ریاضیات یاری میرسـاند که انتظار آن را نداریم. متأسـفانه سیسـتم آموزشـی خشـک مدارس اغلب باعث میشـود تـا دانشآمـوز از ابتـدا ریاضی را درسـی مشـکل تلقـی کرده و شـاید برای همیشـه از آن رویگردان باشـد.

اما چنین کسـی اگر برخوردی دوسـتانه با ریاضیات داشـته باشـد شـاید نظرش نسـبت به این حیطـه از علم کاملاً متفـاوت شـود. ایـن کتـاب دریچه ای اسـت بـرای نـگاه دوبـاره به ریاضـی و کاربـرد آن در زندگـی آدمـي. از اين رو کمتـر کتابـی بـا ایـن دامنه، این زیبایـی و چنین هوشـمندانه در حيطه كاربرد رياضيـات در زندگي روبرو میشـویم.

کتابهـای پاپـاس همیشـه دربـر دارنـده ی اطلاعاتی جذاب و ارزشـمند، نـه تنها بـرای دانش آموزان، دانشـجویان و افـراد غیر  متخصـص، بلکه برای پژوهشـگران کارکشـته ايـن عرصه نیز بوده اسـت. پاپاس هم ریاضیدان اسـت هم شـاعر. با منطق خشـک رياضي و روشـنبینی سرشـار از خّلقیت شـعر مسـائلی را انتخاب میکند که تخیل و حـس شـگفتی خواننـده را در پهنهی گسـترده و بـاور نکردنی جهان ریاضیـات برمی انگیزد.

 مطالبـي كـه در ايـن كتـاب آمـده اسـت عبارتنـد از: رياضيـات در زندگـي روزمـره، جهـان جادويـي رياضيـات،رياضيـات و هنـر، جـادوي اعـداد، جـادوي رياضيـات در طبيعت، تردسـتيهاي رياضـي در گذشـته، رياضيات نغمه خـود را مينـوازد، انقلاب كامپيوتـر، رياضيـات و رازهـاي زندگي، رياضيـات و معماري، سـرگرمي و بـازي و غيره.

 بـرای کشـف افسـون ریاضیـات نیازی نیسـت مسـاله حل کنیـم یا ریاضیدان باشـیم. ایـن کتاب مجموعـه ای از اندیشه هاسـت، اندیشـههایی کـه درونمایـه ی اصلـی آنها ریاضیات اسـت. افسـون ریاضیـات به کنـدوکاو در جهان اندیشـه ها میپـردازد، نقـش جادويـی ریاضیـات در زندگـی ما را نشـان ميدهد و کمـک میکند تا ریاضیـات را در جاهایـی کشـف کنید که کمتـر انتظـارش را دارید.

یکی از نقاط برجسته کتاب، طرح پرسش‌های تامل برانگیز و در عین حال ساده است که در زندگی روزمره شاهد آن هستیم ولی کمتر به آن توجه می‌کنیم. به‌طور مثال در بخشی از این اثر به این پرسش پاسخ داده شده است که چرا درهای فاضلاب دایره‌ای است؟! از دیگر نقاط برجسته کتاب، استفاده متعدد از تصاویری است که علاوه بر روشن کردن بسیاری از مفاهیم طرح شده در کتاب بر جذابیت آن نیز افزوده است

 

عباسعلی کتیرایی، مترجم کتاب نیز به‌خوبی از پس ترجمه کتاب برآمده و با توضیحاتی که در پاورقی آورده، فهم مطالب را آسان‌تر و محتوای کتاب را غنی‌تر کرده است گرچه در ترجمه اسامی افراد از رویه متداول پیروی نکرده و مدتی طول می‌کشد تا خواننده با دانسته‌های پیشین خود ارتباط برقرار کند. همچنین بهتر بود در پاورقی یا انتهای کتاب به معادل مصطلح مفاهیم ریاضی که در متن کتاب با واژه‌های جدید فارسی مصوب فرهنگستان جایگزین شده است اشاره می‌کرد
چاپ سوم کتاب «افسون ریاضیات؛ کشف جذابیت‌های ریاضیات» با شمارگان یک‌هزار و 100 نسخه در 332 صفحه و به بهای 12 هزار تومان از سوی انتشارات مازیار منتشر شده است.

 

برای مطالعه این کتاب می توانید به کتابخانه دکتر شریعتی نیشابور مراجه نمائید. 

درباره کتابخانه

کتابخانه دکتر شریعتی شهرستان نیشابور در سال 1338 تاسیس گردید. این کتابخانه دارای بخش های گوناگونی همچون بخش کودک ، کمک درسی ، دیداری شنیداری و نابینایان می باشد.

معرفی کتاب

تماس با ما

  • homeکتابخانه دکتر شریعتی
  • phone 42224263 (7.30 الی 18:30) 
  • mail admin (at) shariatilib.ir
  • map خراسان رضوی، نیشابور ، خیابان شهید جعفری ، روبه روی شورای حل اختلاف

آمار بازدیدکنندگان

امروز: 5

دیروز: 7

این هفته : 12

این ماه : 206

همه : 5398

Kubik-Rubik Joomla! Extensions